Welke risico’s dekt een schoolverzekering precies? Moet je nog een bijkomende polis afsluiten om je kind beter te beschermen op school, of op de weg ernaartoe?

Jaarlijks wordt één op de twaalf leerlingen het slachtoffer van een schoolongeval waarvoor de tussenkomst van een dokter of verpleger vereist is. Eén op de vijf ongevallen waardoor jongeren een letsel oplopen, gebeurt op school. Doorgaans moeten de ouders eerst zelf de kosten van een dokters- of ziekenhuisbezoek betalen. Maar kun je daarna rekenen op een eventuele terugbetaling door de verzekering?

Scholen zijn verplicht zich te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid. Die dekking vergoedt de kosten van de schade die je kind oploopt en waarvoor bijvoorbeeld een andere leerling, een leraar of de school zelf verantwoordelijk is. Er moet weliswaar sprake zijn van een fout. De dekking van die polis geldt in de schoolgebouwen en op de speelplaats, maar ook tijdens schoolactiviteiten die buitenshuis georganiseerd worden, zoals een studiereis of een bosklas.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de school komt niet noodzakelijk tussenbeide voor ongevallen op weg van en naar de school. Dat is meestal enkel het geval bij een georganiseerde begeleiding. Ook wanneer er geen aansprakelijke kan worden aangeduid, keert de verzekeraar in principe geen vergoeding uit. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je kind op de schooltrap struikelt en zich bezeert of zijn bril breekt.

Wat bij een ongeval?

Naast de verplichte aansprakelijkheidsdekking voorzien de meeste scholen ook in een bijkomende ongevallendekking. Die polis komt tussenbeide bij ongevallen met lichamelijke letsels, ongeacht of er een aansprakelijke is. Ze dekt de medische kosten en betaalt een vergoeding bij een blijvende invaliditeit of een overlijden. Ook die dekking geldt zowel op school als tijdens schoolactiviteiten.

Hoewel zo’n ongevallenpolis niet verplicht is voor scholen, kan ze wel erg nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer een leerling tijdens de les lichamelijke opvoeding zijn pols breekt, zonder dat daarvoor een medeleerling of een leraar verantwoordelijk gesteld kan worden. Ook kan die dekking worden ingeroepen voor ongevallen van en naar de school, voor zover de polis daarin voorziet.

Is dit voldoende?

De combinatie van de aansprakelijkheids- en de ongevallendekking volstaat doorgaans, maar weet wel dat er maximumbedragen gelden voor de uitgekeerde vergoedingen. Liggen de werkelijke kosten bij een ernstig ongeluk dus hoger dan die limieten, dan volstaat de polis niet om de volledige schade te vergoeden. Bovendien zijn, afhankelijk van de school, sommige activiteiten mogelijk niet verzekerd. Het kan dus zeker geen kwaad je vooraf goed te informeren.

Hetzelfde geldt wanneer er opzet of een zware fout in het spel is. De meeste polissen bevatten een opsomming van duidelijk omschreven zware fouten die de verzekeringsmaatschappij niet dekt en waarvoor ze dus geen schadevergoeding uitkeert. Ook wanneer een medeleerling bijvoorbeeld met opzet de gsm van je kind stuk maakt, komt de schoolverzekering niet tussenbeide. In dat geval zul je je rechtstreeks tot de dader of tot diens ouders moeten richten.

Weet ook dat er soms discussies kunnen ontstaan, bijvoorbeeld over hoe ver het normale toezicht van een leerkracht reikt. Desnoods zal een rechtbank zich moeten uitspreken of er iemand aansprakelijk is.

Extra dekking

Je kunt als ouder overwegen zelf een bijkomende polis af te sluiten. “Een privéverzekering burgerlijke aansprakelijkheid, beter bekend als ‘de familiale’, is een must”, zegt Wauthier Robyns van de beroepsvereniging Assuralia. “Die is nuttig wanneer de aansprakelijkheidsdekking van de schoolverzekering niet of slechts gedeeltelijk tussenkomt, bijvoorbeeld wanneer je zoon of dochter zelf schade veroorzaakt aan een ander kind. De rechtsbijstand waarin de polis voorziet, kan je ook helpen zelf de kosten bij een aansprakelijke derde te verhalen.”

Een persoonlijke ongevallenverzekering voorziet dan weer in hogere maximale vergoedingen dan de polis van de school. De dekking geldt ook wanneer je kind te voet of met de fiets naar school gaat. Daarnaast is een hospitalisatieverzekering geen overbodige luxe: die dekt de kosten van een gedwongen verblijf in het ziekenhuis van jou en je familieleden (boven op de veeleer beperkte terugbetaling door het ziekenfonds). Daarbij wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden of de aansprakelijkheidsvraag.

Bron: Knack